Kuggom main building
Rektorer

Historia

Traditionscentrum Kuggom är möjligheternas plats för förverkligande av traditions-, kultur-, bildnings- och fritidsrelaterad verksamhet. Centret vill hjälpa såväl lokala, regionala som nationella aktörer att genomföra bl.a. läger, kurser och seminarier genom att erbjuda lämpliga utrymmen med tillhörande stödtjänster.

Kuggom – över hundra år av bildning och hantverk

Traditionscentrum Kuggom har en lång tradition. Mellan 1905 och 2014 verkade man under namnet Östra Nylands folkhögskola, men de första stegen togs långt tidigare. 

Bildningen​

Som en del av den nationella väckelsen under senare delan av 1800-talet grundades många ungdomsföreningar i vårt land, också i östra Nyland. Bland dem Bildande Nöjen i Haddom, 1896, och Hembygdens Vänner i nordvästra Pernå, 1898. Inom dessa föddes också tanken på att grunda folkhögskolor, enligt dansk förebild. 

De första folkhögskolorna grundades 1889, i Borgå och Kangasala. Och 1905 Östra Nylands folkhögskola. Därpå många fler, och ännu i början av 2000-talet uppgick antalet folkhögskolor till sammanlagt 90, varav 17 svenskspråkiga. I dag något färre, men de är fortfarande många, framför allt på svenskspråkigt håll.​

Att det finns så många finlandssvenska folkhögskolor beror på deras stora betydelse för det svenska språket och den svenska kulturen, inte minst i språkliga gränsområden som östra Nyland.​

Husen​

I början verkade Östra Nylands folkhögskola i utrymmen man fick av Bildande Nöjen i Haddom, men år 1910 uppfördes den nuvarande huvudbyggnaden, i jugendstil. År 1927 byggdes textilhuset och 1937 rektorshuset (senare dekohuset). Flickinternatet byggdes på 1950-talet och pojkinternatet, den s.k. platthatten, på 1970-talet. Den senare är sedan flera år stängd pga. inneluftsproblem. Nyast är båthallen, uppförd 2004-2005. Därtill finns ett antal mindre byggnader. 

Utbildningen​

I början var skolans undervisning inriktad på allmänbildning och fostran, i enlighet med Grundtvigs filosofi, enligt vilken man i en folkhögskola inte blir något utan någon. ​

Men man satsade tidigt också på mer praktiska näringar. År 1911 startade en speciallinje för fiskare, den s.k. fiskeriavdelningen, senare Pernå fiskarskola. Den hade också båtbygge på programmet. De övriga linjerna i början var lantmanna- och husmoderslinjen. År 1933 tillkom medborgarlinjen, en allmänbildande kurs av stor betydelse för generationer av ungdomar. ​

Hösten 1978 kom beskedet att Pernå fiskarskola skulle dras in och överflyttas till den nygrundade  och tvåspråkiga statliga fiskeriläroanstalten i Pargas. Som kompensation fick man fortsätta med båtbyggarlinjen, med motiveringen att den hade en lång och framgångsrik tradition. Nu under namnet Pernå skärgårdsskola, även om den var en del av folkhögskolan. Från 1990-talet känd som Kuggomskolans båtbyggnadslinje. ​

Under folkhögskolans sista årtionden fick hantverkslinjerna allt större betydelse, en inriktning på tradition och hållbarhet som fortfarande är central vid Traditionscentrum Kuggom.  ​

Flaggskeppet​

Båtbyggnadslinjen har länge varit Kuggoms varumärke, och skolan har fostrat många av dagens skickligaste träbåtsbyggare. Många av de båtar man byggt eller renoverat på Kuggom har väckt inte bara riksomfattande utan också internationell uppmärksamhet. 

Träbåtsutbildningen på Kuggom är tillsammans med motsvarande vid Eurajoen kristillinen opisto de sista som finns kvar i Finland. Också i Sverige finns bara några motsvarande linjer kvar, vilket gör det ännu viktigare att bevara träbåtskunnandet på Kuggombacken.   

​Problemen​

Kuggomskolan fungerade till 1998 i föreningsregi. Tilltagande ekonomiska svårigheter gjorde att man blev alltmer beroende av fondstöd, och från 2003 tog Svenska folkskolans vänner över som ensam ägare. Kuggomskolan överfördes till SFV:s folkhögskolkoncern, Ab Svenska folkhögskolan-SFV, från 2008 utbildningsbolaget Axxell. Verksamheten i Kuggom kördes småningom ner, men det slog ändå ner som en bomb då Axxell i mars 2013 meddelade att man lägger ner verksamheten i Kuggom, med utgången av år 2014.​

Räddningsförsöken​

Kuggoms vänner gav inte upp. Det tidigare Kamratförbundet ombildades till en upprätthållare av verksamheten och en febril planering vidtog, i syfte att bevara traditionerna och om möjligt återuppbygga den gamla skolan.​

År 2015 beviljade den regionala utvecklingsfonden SILMU Leader-finansiering för ett treårigt utvecklingsprojekt, med inriktning på byggnadsvård samt utveckling av uthyrnings- och inkvarteringsverksamheten.  

Under projekttiden 2016-2018 ökade användningen av fastigheten stadigt, och det finns igen liv på Kuggombacken. Däremot har det varit svårare att återskapa utbildningen.​

Framtiden​

I dag ser det ljusare ut efter pandemiåren. Ett stort steg framåt togs våren 2019, då Kamratförbundet fick ett betydande projektbidrag av Svenska kulturfonden, för att i samråd med Akan och Lovisa stad vidareutveckla verksamheten. 

För tillfället bedrivs båtbyggarutbildningen i samråd med Lovisa medborgarinstitut.